מרכז ארצי לפיתוח ותמיכה בקשרי מורים-הורים

על מרכז מהות

מרכז מהות למידע, מחקר ופיתוח בתחום תקשורת משפחות-מערכת החינוך הוא מרכז ארצי הפועל בשיתוף פעולה בין מכללת לוינסקי לחינוך לבין אגף שפ"י במשרד החינוך. המרכז פועל ברשות המחקר, ההערכה והפיתוח במכללת לוינסקי לחינוך.

הנחות היסוד שבהן מעוגן החזון של מרכז מהות שאובות מן הספרות המקצועית הרלוונטית ומממצאי מחקר המחזקים את הטענה כי לסוג הקשר בין ההורים לבין מערכת החינוך ולטיבו השלכות על ההתפתחות ההוליסטית של הילדים ועל הישגיהם הלימודיים והחברתיים.

הצורך המצדיק את  פעילותו של מרכז מהות הוא מיעוט ידע שיטתי ואמפירי לביסוס מדיניות ופרקטיקה בתחום של קשרי משפחה ומערכת החינוך.

בהתבסס על כך, מטרות המרכז הן:

  • לקדם מחקר ופיתוח בנושא קשרי משפחה ומערכת החינוך
  • להיות מרכז ארצי למידע בנושא
  • לפעול בזיקה להכשרת מורים ולפיתוחם המקצועי

יעדיו של המרכז והפעולות להגשמתם הם:

  • תמיכה בחוקרים לשם קידום מחקר, עריכת סקרים וביצוע סקירות ספרות.
  • הפצת ידע והנגשתו לקהלים שונים באמצעות פרסום מאמרים מחקריים, מאמרי דעה ומסמכים, עריכת כינוסים וימי עיון, קיום מפגשים עם הקהילה והידוק הקשר עם נציגי ההורים, המורים, היועצים, הסטודנטים, הרשויות המקומיות, הגורמים השונים במשרד החינוך ועוד.
  • פיתוח תוכניות, מודלים ופרקטיקות על בסיס מידע מחקרי ונתונים אמפיריים.
  • גיבוש המלצות לקידום הכשרת מורים ופיתוחם המקצועי בתחום קשרי משפחות-מערכת החינוך.

ראש רשות המחקר, פרופ' איציק גילת
ראש מרכז מהות, ד"ר ענת כורם

ממונה תחום הורים ומשפחה, המנהל הפדגוגי, אגף בכיר שפ"י, גב' בטי ריטבו.